Znajdź ogłoszenie

1. Ogłoszenia może dodać osoba fizyczna, która zaakceptuje warunki regulaminu dodawania ogłoszeń. Firma może dodać ogłoszenie o ile posiada wpis w katalogu portalu.

2.Dodanie ogłoszeń jest bezpłatne i będzie ważne 30 dni od daty ukazania.

3.Serwis oferuje możliwość zakładania własnych stron w domenie oferta24.info

4.Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń ani dane niezgodne z prawdą lub fałszywe zamieszczone przez użytkowników.

5. Za naruszenie praw autorskich przez użytkownika poprzez użycie na stronie WWW treści stanowiącej własność innej osoby bądź w jakikolwiek inny sposób odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik

6.Treść ogłoszenia nie może być sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego, etykietą, wulgarna oraz nie może naruszać praw osób trzecich.

7.Jeżeli zachodzi podejrzenie, że treść ogłoszenia jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego, etykietą, wulgarna lub może naruszać prawa osób trzecich - ogłoszenie jest usuwane z serwisu bez powiadomienia osoby składającej ogłoszenie.

8. Serwis zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji ogłoszenia lub usunięcia go z bazy danych bez podania przyczyny. Ogłoszenie będące reklamą ogłoszeniodawcy będzie usuwane. .

9. Ogłoszeniodawca dodaje ogłoszenie za pomocą Formularza Dodawania Ogłoszeń. Wszelkie dane osobowe zamieszczone przez Ogłoszeniodawcę w Formularzu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

10. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu zgodnie z ww. ustawą w celu wykonania usługi oraz na wysłanie korespondencji branżowej.

11. Ogłoszeniodawca ma prawo zrezygnować z usługi i usunąć ogłoszenie przed terminem.

12. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

13. Serwis jest własnością firmy Website Project Biuro Projektowe

Regulamin firmy WEBSITE PROJECT

obowiązujący od 25.12.2014r.

§1

Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem Sklepu jest:

Website Project Biuro Projektowe Damian Borkowski

ul. Młynarska 28/2, 08-110 Siedlce

NIP: 821 254 27 73


§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na

podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary

wyświetlone na stronie Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można

nabyć w niższej cenie.

§3

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta);

 telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie

internetowej Sklepu;

 e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych

etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może się również zdarzyć, że Pracownik Sklepu będzie

kontaktować się telefonicznie w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację

Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na

podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia. Sklep ma

prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku,

gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych

bądź sposobu zapłaty.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze

w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy,

elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu

cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy

sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep poprzez wysłanie do Klienta

wiadomości email z potwierdzeniem Zamówienia.

6. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od

momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym

7. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie

adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury

VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sklep

również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem

ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad

ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli

skarbowej.  

8. Sklep nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia w przypadkach, gdy brak przyjęcia zamówienia

nie jest skutkiem ukrywania towaru przez Sklep lecz wynika w szczególności z faktycznego braku

towaru w magazynie Sklepu lub niemożności jego otrzymania od dostawców Sklepu (nawet pomimo

oznaczenia towaru – na stronie sklepu – jako dostępnego), albo też gdy brak przyjęcia zamówienia

oparty jest na innej uzasadnionej przyczynie. Sklep, dokłada należytej staranności aby dane

zamieszczone w stronie internetowej nie zawierały błędów.

§4

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności::

 płatność przelewem (przedpłata),

 płatność gotówką w Sklepie (gotówka).

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 7 dni

roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.

§5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty polskiej – lub

udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy pod adresem:

Website Project Biuro Projektowe Damian Borkowski

ul. Młynarska 28/2, 08-110 Siedlce

NIP: 821 254 27 73


2. Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania

należności na rachunku bankowym Sklepu.

§6

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien skontaktować się z agencją

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz

z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź

usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi poniesione koszta wysyłki towaru.

5. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów

oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych

Sądów Okręgowych.

6. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą

rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od

umowy bez podawania przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia

towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie

oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi

załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do

regulaminu) bądź drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   .

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy

na swój koszt.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku

płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.

6. W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez

Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie

koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:

 o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został

poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep

utraci prawo odstąpienia od umowy;

 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep

nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy;

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia;

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona

przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30

dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy

lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient

żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub

konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do

dodatkowych usług lub rzeczy);

 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

 dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 zawartej w drodze aukcji publicznej;

 świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu

rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami

rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres

świadczenia usługi;

 dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia

od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w

celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo –

promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter).

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania

ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§9

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej

Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w

zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w

ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca

upływu okresu wskazanego w ust. 5.

Reklamacje:

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient. Adres, pod który Klient winien odesłać towar:

Website Project Biuro Projektowe Damian Borkowski

ul. Młynarska 28/2, 08-110 Siedlce

NIP: 821 254 27 73


2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi poniesione koszta wysyłki towaru.

5. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych, Sądów Okręgowych.

6. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela

8. W przypadku firm, które zastrzegają sobie prawo do zmiany wyglądu oraz specyfikacji produktu bez informowania o tym autoryzowanych sklepów.

Składanie reklamacji
W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz zwrotu/reklamacji
Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

2.Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

Website Project Biuro Projektowe Damian Borkowski

ul. Młynarska 28/2, 08-110 Siedlce

NIP: 821 254 27 73

Uwaga! Możesz też skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta, wówczas sami odbierzemy reklamowany produkt od ciebie.

Zwrot towaru
Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami:

Website Project Biuro Projektowe Damian Borkowski

ul. Młynarska 28/2, 08-110 Siedlce

NIP: 821 254 27 73

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Website Project Biuro Projektowe Damian Borkowski

ul. Młynarska 28/2, 08-110 Siedlce

NIP: 821 254 27 73

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy

następujących rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Website Project Biuro Projektowe Damian Borkowski

ul. Młynarska 28/2, 08-110 Siedlce

NIP: 821 254 27 73

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących

produktach:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________ ___

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________ ___

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________ __

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________